Phản hồi của đại lí Hải Dương về Safun

https://www.youtube.com/watch?v=cqvMaQRNLo0

Bài viết trước đó Máy đục Safun 0898
Bài viết sau đó Hợp tác